Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją dziecka do Przedszkola Niepublicznego Akademia Bystrzaków we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Akademia Bystrzaków z siedzibą: ul. Prądzyńskiego 47/1U, 50-434 Wrocław, reprezentowane przez firmę Dar-Kon Sp. z o.o.. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: akademia.bystrzaków@gmail.com, telefonicznie 571929094 lub osobiście w siedzibie placówki.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia
bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przedszkole Niepubliczne Akademia Bystrzaków powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia). W przypadku niezakwalifikowania dziecka do placówki, dane zostaną usunięte, wyjątkiem będzie
sytuacja gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na umieszczenie Pani/Pana wniosku na liście rezerwowej. Wówczas Pani/Pana
dane będą przetwarzane do zakończenia bieżącego roku oświatowego, tj. do dnia 31 sierpnia danego roku.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zawartej umowy (lub podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), podanie niniejszych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).